เสวนา วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017

หัวข้อ ในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาด้วยหรือไม่

ข้อพระธรรม ปฐมกาล 1.26-27

26แล้วพระเจ้าตรัสว่า   “ให้ เรา สร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของ เรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล  ฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์   ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป  และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดิน” 27พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์   ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น   พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น   และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

คำนำ

เมื่อปี 1948 ได้มีผู้อ้างตนว่าเป็นพระคริสต์ (พระอันซังโฮง) เป็นชาวเกาหลี และตั้งคริสตจักรชื่อว่า “คริสตจักรของพระเจ้า” โดยถือเอาปีที่อิสราเอลประกาศเอกราชประกาศว่า พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้วที่ประเทศเกาหลีในชื่อของ พระอันซังโฮง และได้สร้างคำสอนใหม่ขึ้นมากล่าวว่า เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ทรงสร้างเป็นชายและหญิง  นั่นย่อมหมายความว่ามีพระเจ้าพระมารดาด้วย เพราะการดำรงอยู่ของผู้ชายยืนยันถึงการมีพระเจ้าพระบิดา และการดำรงอยู่ของผู้หญิงยืนยันถึงการมีพระเจ้าพระมารดา ข้อเท็จจริงจากพระคัมภีร์เป็นเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบด้วยกัน (ชมคลิป VDO)

  1. 1. ลำดับการทรงสร้างมนุษย์

1.1.   ปฐก 1:26-27 ทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ทั้งชายและหญิงตามพระฉายาของพระองค์

1.2.   ปฐก 2:7,18    ทรงสร้างมนุษย์ผู้ชายจากผงคลีดิน  (ด้านร่างกาย)

1.3.   ปฐก 2:7        ทรงระบายลมปราณ (วิญญาณ) เข้าทางจมูกมนุษย์จึงมีชีวิต

1.4.   ปฐก 2:18      ทรงดำริว่าจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับชายขึ้น

1.5.   ปฐก 2:21-22  ทรงทำให้ชายหลับสนิทและชักกระดูกสีข้างอันหนึ่งออกมาจากชาย สร้างให้

เป็นหญิงแล้วนำมาให้ชายนั้น

1.6.   ปฐก 2:23      ชายว่ากระดูกจากกระดูกข้าเนื้อจากเนื้อข้าจะต้องเรียกว่าหญิง / ชายา

  1. 2. คำว่าสร้างมนุษย์ตามอย่าง “พระฉายา” มีความหมายอย่างไร

2.1.   คำว่า ฉายา ตามตัวอักษร หมายถึง เงา   ในพระคัมภีร์หมายถึงตามแบบอย่างของพระเจ้า

2.2.   หมายถึง ลักษณะทางธรรมชาติของพระเจ้า คือ มีชีวิต มีความเป็นบุคคลและมีวิญญาณที่เป็น นิรันดร์ ปฐก 2: 7-8 , ปัญญาจารย์ 3:11

2.3.   หมายถึง ลักษณะทางศีลธรรม คือบริสุทธิ์ปราศจากบาป  อฟ 4:24

2.4.   หมายถึง ลักษณะทางอุปนิสัยความคิดสติปัญญาการมีเหตุผลการตัดสินใจ ปฐก 3.6-7 คส 3:10

2.5.   หมายถึง ลักษณะทางด้านเกียรติและสง่าราศี  2 คร 3:18  สดด 8.6

2.6.   หมายถึง ลักษณะทางด้านสรีระ ร่างกายด้วย เพราะพระเยซูทรงถือกำเนิดในสภาพมนุษย์  ฟป 2.6-8,      รม 8.29,  ยน 1.18

  1. 3. หลักฐานทาง สารพันธุ์กรรม หรือ DNA  อธิบายถึงพระผู้สร้าง ( ปี 1953 )

3.1.   มนุษย์ผู้ชายทั้งหมดมาจาก DNA ของมนุษย์ผู้ชายคนเดียวกัน

3.2.   มนุษย์ผู้หญิงทั้งหมดมาจาก DNA ของมนุษย์ผู้หญิงคนเดียวกัน

3.3.   DNA แรกของมนุษย์ผู้หญิงถูกแยกออกมาจาก DNA ของชาย

ที่มา :   https://jusci.net/node/3075

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9560000097573โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

หลักฐานนี้ถูกต้องตามพระคัมภีร์

แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิท   ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่   พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา   แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม 22ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น   พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง  แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น 23ชายจึงว่า   “นี่แหละ  กระดูกจากกระดูกของเรา     เนื้อจากเนื้อของเรา    จะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย”   (ปฐก 2.21-23)

  1. 4. การอธิบายอธิบายที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์

4.1.   พระเจ้ามิได้สร้างมนุษย์จาก DNA ของพระเจ้า  แต่พระเจ้าทรงสร้าง DNA แรกของมนุษย์ผู้ชายคนแรกขึ้น

4.2.   จาก DNA ของมนุษย์ผู้ชายคนแรกทรงสร้างให้เป็นผู้หญิง แบบของผู้หญิงออกมาจากชาย เพื่อเป็นคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสม

4.3.   พระเจ้าตรัสว่า “ให้เรา” สร้างมนุษย์ตามพระฉายา  คำว่า เรา ในที่นี้หมายถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (คือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์) มธ 3.16-17

สรุป

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้า หมายถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพ  ไม่ได้หมายความว่า มีพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระมารดา  ลัทธิสอนผิดนี้ประกาศคำสอนเมื่อปี 1948  แต่การค้นพบหลักฐานทาง DNA ประกาศในปี 1953  พระเจ้าเป็นผู้สร้าง DNA แรกของมนุษย์ผู้ชาย DNA แรกของผู้หญิงนั้นมาจากชาย ไม่ใช่มาจาก DNA ของพระมารดาอย่างที่ลัทธินี้กล่าวอ้างแต่อย่างใด