gototopgototop
Get Adobe Flash player

หัวเรื่อง            เทศกาลถวายพืชผลแรก

ข้อพระธรรม    อพย 23.16,19,  3422,26,  ลนต 23.15-22,  กดว 28.26-31,  ฉธบ  16.9-12

คำนำ

  1. 1. อะไรคือการถวายพืชผลแรก

1.1.     .ในพระคัมภีร์เดิมใช้คำหลายคำ เช่นถวายผลแรก  เทศกาลสัปดาห์  วันเพ็นเทคอสต์  หรือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรก และเก็บเกี่ยวพืชผลปลายปี

1.2.     เทศกาลนี้ครอบคลุมเวลาประมาณ 7 สัปดาห์ แล้ววันที่ 50 จะมีการเฉลิมฉลองใหญ่  เริ่มวันสะบาโตแรกหลังจากเทศกาลปัสกาสิ้นสุด

1.3.     เริ่มจากการถวายฟ่อนข้าวแรกแล้วเข้าสู่เทศกาล ในวันที่ 50 ให้นำข้าวใหม่มาถวาย

  1. 2. ทำไมต้องมีการถวายพืชผลแรก

2.1.     เป็นข้อกำหนดให้ผู้ชายชาวยิวมาเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครั้ง ในสามเทศกาล  คือเทศกาลปัสกา (เดือนที่ 1)  เทศกาลสัปดาห์ (เดือนที่ 3) และเทศกาลอยู่เพิง/เก็บเกี่ยวพืชผลปลายปี (เดือนที่ 7)

2.2.     เพื่อระลึกว่าแผ่นดินนี้พระเจ้าประทานให้  อันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

2.3.     เพื่อแสดงความขอบพระคุณ ชื่นชมยินดีในพระคุณพระเจ้า ที่ทรงอวยพรการเก็บเกี่ยวพืชผล

  1. 3. จะถวายพืชผลแรกอย่างไร

3.1.     ให้คัดพืชผลแรกในไร่นามาถวายพระเจ้า  (อพย 34.26)

3.2.     ให้ถวายตามขนาดการอวยพระพรของพระเจ้า หรือตามใจสมัคร  (ฉธบ 16.10)

3.3.     ให้ถวายตามความสามารถของตน  (ฉธบ 10.16-17

3.4.     ให้มีการประชุมบริสุทธิ์   (กดว 28.26)

สรุป

สิ่งที่ได้ถวายนอกจากตัวเราได้ถวายเกียรติพระเจ้าแล้ว  เราได้เลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าและช่วยเหลือธรรมมิกชนตามสมควร  แน่นอนพระเจ้าจะทรงอวยพระพรอย่างเพิ่มพูน