gototopgototop
Get Adobe Flash player

หัวเรื่อง เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า

พระธรรม อพยพ 19.1-6

คำนำ

นี่เป็นเดือนที่สามหลังจากอพยพออกจากอียิปต์  (จากสภาพทาส)  พวกอิสราเอลตั้งค่ายที่หน้าภูเขาซีนาย พระเจ้าตรัสกับโมเสสถึงสาเหตุที่พระองค์นำพวกเขามาถึงที่นี้ เพื่อให้พวกเขารู้ว่า  เขา ( เรา) เป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้า  เช่นเดียวกันในอดีตเราทั้งหลายก็ตกเป็นทาสของวิญญาณต่างๆ (กท 4.3)  แต่เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้ว  เราก็มีสถานภาพใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

  1. 1. เป็นบุตรของพระเจ้า  (5) “กรรมสิทธิ์”

เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลาง ชนชาติทั้งปวง   เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา

1.1.         ในอดีตอิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์ ได้ชื่อว่าลูกทาส  เดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงไถ่และเรียกอิสราเอลว่าเป็นบุตรของเรา (อพย 4.22-23)

เจ้าจงทูลฟาโรห์ว่า   'พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า  คนอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเรา 23เราบอกแก่เจ้าว่า   “จงปล่อยบุตรของเราให้ไปนมัสการเรา”   ถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไป   เราจะประหารชีวิตบุตรหัวปีของเจ้าเสีย' ”

  • มนุษย์เราตกเป็นทาสขอวิญญาณต่างๆ แต่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราแล้วเพื่อให้ได้รับฐานะบุตรของพระเจ้า

ฮบ 2.14-15,  14บุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใด   พระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วย   เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง   พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย   คือมารเสียได้ 15และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต   เพราะเหตุกลัวความตาย

กท 4.6 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ   เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร

ยน 1.12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์   ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์   พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

  • หลักประกันคือพระวิญญาณทรงสถิตกับเรา เป็นตราประทับในเรา

(กท 4.6-7) และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว   พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์   เข้ามาในใจของเรา   ร้องว่า   “อาบา”   คือ   พระบิดา

(อฟ 1.13) ในพระองค์นั้น   ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน   เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ   คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน   และได้วางใจในพระองค์   ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา

1.2.         เมื่อเราเป็นบุตรเราก็ได้เป็นทายาท วันหนึ่งเราจะรับมรดกในสวรรค์     (กท 4.7) เหตุฉะนั้นโดยพระเจ้า   ท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป   แต่เป็นบุตร   และถ้าเป็นบุตรแล้ว   ท่านก็เป็นทายาท

  1. 2. เป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตของพระเจ้า (6ก)

เจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิต   และเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา

2.1.         ราชอาณาจักรปุโรหิตกับปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมมีความต่างกัน

  • ปุโรหิตคือคนกลางระหว่าพระเจ้ากับมนุษย์ ทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาแทนประชาชน  ซึ่งเป็นเงาเล็งถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบบาปตลอดไปเป็นนิตย์  (ฮบ 7.25-27, 9.25-28)

ฮบ 7.25-27 ด้วยเหตุนี้   พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด   เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์   เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น    26มหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเรา   คือเป็นผู้บริสุทธิ์   ปราศจากอุบายไร้มลทิน   แยกจากคนบาปทั้งปวง   ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ 27พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันๆ   ดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆ   ผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเอง   แล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชน   ส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียว   คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้า

9.26-28 26เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น   พระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้ง   นับตั้งแต่สร้างโลกมา   แต่ความจริง   พระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุค   เพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไป   โดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา 27มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว   และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด 28พระคริสต์ก็ฉันนั้น   คือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียว   เพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้   พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง   มิใช่เพื่อกำจัดบาป   แต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด

  • ราชอาณาจักรปุโรหิต  คือบรรดาคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรจากชนชาติทั้งโลกให้ทำหน้าที่ถวายการนมัสการพระเจ้า โดยการถวายชีวิตทั้งหมดเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

2.2.         ในพันธสัญญาใหม่เรียกผู้เชื่อว่า ปุโรหิตหลวง เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ คือการนมัสการพระเจ้า

(1 ปต2.5) และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิต   ที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณ   เป็นปุโรหิตบริสุทธิ์   เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณ   ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์

เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงประสงค์คือการถวายตัว  (โรม 12.1) ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์   เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า   ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

  1. 3. เป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้า (6ข)

เจ้าทั้งหลายจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรา

3.1.         คำว่า  บริสุทธิ์ ในพระคัมภีร์หมายถึง คนหรือสัตว์หรือสิ่งของ ที่แยกไว้สำหรับพระเจ้าโดยเฉพาะ

3.2.         อิสราเอลเป็นชนชาติที่ถูกแยกออกจากชนชาติทั่วโลกเพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อประกาศพระบารมีขอพระเจ้าท่ามกลางประชาชาติทั่วโลก

  • พระธรรม 1 เปโตร 2.9  เรียกผู้เชื่อว่า เป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นประชาชาติบริสุทธิ์  เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ (แยกไว้เพื่อพระเจ้าโดยเฉพาะ)   เพื่อประกาศพระบารมีของพระเจ้า   เราทุกคนที่เชื่อเป็นชนชาติบริสุทธิ์ที่ถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้า เพื่อให้เราประกาศพระบารมีของพระองค์

3.3.         ข้อเรียกร้องขอพระเจ้าคือ “จงชำระตัวให้บริสุทธิ์”

ลนต 11.45, เพราะเราคือพระเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์   เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า   เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์  เพราะเราบริสุทธิ์”

1 ปต 2.15 เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า   ที่จะให้ท่านทั้งหลายระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการประพฤติดี

สรุป

พระเจ้าทรงรักเรามากมายเหลือเกิน  พระองค์ทรงเลือกสรรเราทั้งหลายจากบรรดาประชาชาติทั่วโลกเพื่อจะนำเรามายังพระพักตร์พระองค์ทั้งในโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์ด้วย    ....................

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 เวลา 17:32 น.)