gototopgototop
Get Adobe Flash player

หัวเรื่อง เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า

พระธรรม อพยพ  15:13,17-18

13"ด้วยความรักมั่นคง พระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งทรงไถ่ไว้ ด้วยพระเดชานุภาพ พระองค์ทรงพาพวกเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์17พระองค์ทรงนำพวกเขาเข้ามา และให้เขาตั้งหลักแหล่งบนภูเขาของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ เป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้านาย สถานนมัสการซึ่งพระหัตถ์ของพระองค์ทรงสถาปนาไว้ 18พระยาห์เวห์จะทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์"

คำนำ พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสนำอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร  เมื่อออกจากอียิปต์มาถึงทะเลแดง กองทัพของฟาโรห์ไล่ตามมาข้างหลัง แต่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดโดยให้ทะเลแหวกเป็นทาง ให้อิสราเองเดินข้ามบนดินแห้ง ส่วนกองทัพของฟาโรห์ถูกน้ำทะเลท่วมตายทั้งหมด  ในบทนี้โมเสสได้นำอิสราเองร้องเพลนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร

  1. ความหมายของการนมัสการ

1.1.           ในคำศัพท์ภาษาฮีบรูใช้คำว่า ซาร์ช่าห์ Shachah  หมายถึงการก้มกราม การเคารพ การแสดงความนอบน้อมการถ่อมตัวลงให้เกียรติฝ่ายตรงข้าม   อีกคำใช้คำว่า อาโบดาห์ Abodah หมายถึง การรับใช้ การปรนนิบัติ การกราบไหว้นมัสการ

1.2.           ความหายแนวแคบหมายถึงการใช้เวลาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อนมัสการพระเจ้า

1.3.           ความหมายแนวกว้าง หมายถึงวิถีการดำเนินชีวิตคริสเตียน ที่แสดงออกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

  1. เหตุผลที่เราต้องนมัสการพระเจ้า (ดูจากบทที่ 15 )

2.1.           เพราะทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว (11,3, สดด 115.1-6)

2.2.           เพราะทรงชัยนะอย่างใหญ่หลวง (1)

2.3.           เพราะทรงเป็นกำลังและบทเพลงของเรา (2)

2.4.           เพราะทรงเป็นความรอดของเรา (2)

2.5.           เพราะทรงเป็นพระเจ้าของเรา/พระเจ้าแห่งบิดาของเรา (2)  ไม่ใช่พระเจ้าของคนนั้นคนนี้ แต่เป็นของเราแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้ว  (ก่อนโมเสสจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระองค์เป็นใคร เคยได้ยินแต่พ่อแม่บอกว่ามีพระเจ้า)

2.6.           เพราะพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ (4-12)

2.7.           เพราะความรักมั่นคงที่มีต่อเรา (13)

2.8.           เป็นพระเจ้าที่ทรงนำเรามาถึงสถานนมัสการของพระองค์ (13,17)     (ถ้าวันนี้นัยหลวงเรียกให้เราเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์และให้รับใช้ต่อหน้า เป็นเรื่องที่พิเศษแค่ไหน)   พระเจ้าทรงเลือกสรรเราให้ถวายการนมัสการพระองค์ เป็นสิทธิพิเศษที่แสวงหาเอาเองไม่ได้ ถ้าพระเจ้าไม่ทรงโปรด

2.9.           ในพระคัมภีร์ยังให้เหตุผลอีกมากมาย......

  1. เราจะแสดงออกในการนมัสการพระเจ้าอย่าไร (ดูจากบทที่ 15 )

3.1.           ด้วยการร้องเพลงถวายพระเจ้า (1) สดด 100

3.2.           ด้วยการกล่าวคำยกย่องพระเจ้า (2) (เพลงสรรเสริญ  เพลงสดุดี เพลงนมัสการ อฟ 5.19, คส 3.16)

3.3.           ด้วยการใช้ภาษากายมานมัสการพระเจ้า (20)  เช่น......

3.4.           ด้วยการใช้เครื่องดนตรีมานมันมัสการพระเจ้า (20) เช่น....... สดด 150

3.5.           ใช้การดำเนินชีวิตมานมัสการพระเจ้า  รม 12.1-2, 1 คร 6.20, 10.31

สรุป ผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดแล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่อการนมัสการพระเจ้า และผู้ที่รักการนมัสการการพระเจ้าจะรักในการรับใช้พระเจ้า