gototopgototop
Get Adobe Flash player

พระธรรม อพยพ 14.1-31

หัวเรื่อง ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง

คำนำ

ครั้งที่ผ่านมาพูดถึงโมเสสเข้าหาฟาโรห์และบอกว่า พระเจ้าตรัสว่า จงปล่อยอิสราเอลประชากรของเราไปนมัสการเราในถิ่นทุรกันดาร    ผ่านภัยพิบัติ 10 อย่าง ฟาโรห์จึงยอมให้อิสราเอลไปจากอียิปต์   วันนี้เราจะดูต่อว่าเมื่อเขาออกจากอียิปต์แล้วเดินทางมาถึงทะเลแดง และข้างหลังกองทัพของฟาโรห์ก็ไล่ติดตาม  อิสราเอลตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน เกิดเป็นวิกฤติ  แล้วเขาจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างไร

  1. 1. อะไรคือวิกฤติ

1.1.       ดูวามหมายจากคำศัพท์   คำวิเศษณ์ – อยู่ในขั้นล่อแหลมต่ออันตราย

1.2.       ดูจากประสบการณ์ของอิสราเอล    ข้างหน้าเป็นทะเล  ข้างหลังเป็นกองทัพของฟาโรห์

1.3.       วิกฤติของเราคืออะไร

1.4.       เมื่อเจอวิกฤติเรามักจะพูดอะไร

  1. 2. เหตุใดพระเจ้าจึงนำประชากรของพระองค์เข้าสู่วิกฤติ

2.1.       เพื่อเหตุการณ์นี้จะเป็นพยานถึงพระเจ้า 1-4

2.2.       เพื่อพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติ และเราได้รับประสบการณ์  4,18

2.3.       เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยให้ผ่านวิกฤติไปได้  13-14,19-20

2.4.       เพื่อทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้น  31

  1. 3. จะผ่านวิกฤติไปได้อย่าไร

3.1.       ต้องรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงควบคุมอยู่เหนือเหตุการณ์ทุกอย่าง  1-4

3.2.       ไม่บ่น ไม่ท้อถอย ไม่ยอมแพ้  ต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็ง  10-12

3.3.       สงบใจอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า รอคอยเวลาของพระเจ้า  13-14

3.4.       ยืนยันในสิทธิอำนาจและทวงพันธสัญญาของพระเจ้า  15-18,21-22, 26-29

สรุป

17-18     พระเจ้าทรงมีแผนการ

19-20     ทูตของพระเจ้าและเสาเมฆ

23-25     พระเจ้าทรงตู่สู้แทนเรา

30           พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอด

31           ชีวิตเข้มแข็งขึ้น