gototopgototop
Get Adobe Flash player

โครงร่างคำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016

ข้อพระธรรม กาลาเทีย   2.:11 – 14

หัวเรื่อง จงประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ

คำนำ (เบื้องหลัง)

-           ในคริสตจักรอันทิโอก (คริสเตียนต่างชาติ) เปโตรมาเยี่ยมพี่น้อง ท่านได้ได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติ

-           แต่เมื่อคนของยากอบ (คริสเตียนชาวยิว) มาถึงท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหาก

-           คริสเตียนยิวอื่นๆ และบารนาบัสก็แสร้งทำเหมือนกัน

-           เปาโลเห็นว่าการกระทำนี้ไม่ถูกต้องตามความจริงของข่าวประเสริฐ ท่านจึงต่อว่าต่อหน้าพี่น้อง

  1. 1. ความหมายของข่าวประเสริฐ (ข่าวดี)

คือเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็น พระเจ้า (พระบุตรของพระเจ้า)   ทรงเสด็จมาในโลกเกิดเป็นมนุษย์แท้  ทรงยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์   ทรงถูกฝั่งไว้ในอุโมงค์  วันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย   ทรงเสด็จขึ้นสวรรค์และสัญญาว่าจะกลับมารับผู้ที่เชื่อไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ในวาระสุดท้าย

  1. 2. อะไรคือความจริงของข่าวประเสริฐ

2.1.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวสำหรับการรอดพ้นจากบาป  อฟ 2:8-9, กจ 4:12, รม 10:9-10

(ไม่ใช่โดยการเข้าสุหนัต กจ 15:1)

2.2.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพื่อเป็นคนชอบธรรม  กท 2:16,  รม 1:17

(ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ รม 3:20,24)

2.3.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และประสบการณ์ในฤทธิ์เดช กท 3:2,5,14

(ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ กท 3:2,14)

2.4.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพื่อกลับคืนดีกันกับพระเจ้า  รม 5:10 , คส 1:20,22, อฟ 2:16

(ซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป  ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์)

2.5.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพื่อรับสิทธิการเป็นบุตรของพระเจ้า  ยน 1:12

2.6.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพื่อรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้า  ยน 3:18

2.7.    เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพื่อรับมรดกตามพระสัญญา กท 3:18,29

  1. 3. จะประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐอย่างไร

3.1.    ประกาศข่าวประเสริฐอย่างถูกต้อง / ไม่บิดเบือนข่าวประเสริฐ กท 1:6-9

3.2.    ไม่ผสมผสาน หรือประนีประนอมกับความเชื่ออื่นๆ กท 4:9-11, 5:1

3.3.    ไม่แบ่งแยกเขาเรา ยิวหรือกรีก ทาสหรือไท ชายหรือหญิง ทุกคนเป็นพี่น้องกัน กท 3:27-28, 1 คร 12:13

3.4.    ไม่ใช้เสรีภาพเพื่อสนองเนื้อหนังของตัวเอง แต่จงรับใช้กันด้วยความรัก กท 5:13

สรุป

พระเจ้าทรงประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อเราทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศทุกวัย ทั่วโลก ทรงปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามความชอบธรรมและความยุติธรรมของระองค์ ฉะนั้นให้เราประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ