gototopgototop
Get Adobe Flash player

โครงร่างคำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

พระธรรม อพยพ 20.22-26

หัวเรื่อง การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร

คำนำ พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงสิ่งที่ห้ามทำและสิ่งที่ให้ทำ คือห้ามสร้างรูปเคารพมาบูชาเท่าเทียมกับพระเจ้าและให้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้า แล้วพระองค์ทรงสัญญาว่าจะเสด็จมาหาและอวยพรเรา วันนี้เราจะมาใคร่ครวญด้วยกันว่า จะนมัสการอย่างไรให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและได้รับพร

  1. 1. อย่าสร้างรูปเคารพไว้บูชาเท่าเทียมกับพระเจ้า (23)

1.1.       คำว่า “ทำ” หรือ “สร้าง” เป็นคำกริยาหมายถึง การลงทุนลงแรง ตั้งใจไปกระทำขึ้นมา

1.2.       คำว่า “รูปเคารพ” หมายถึงอะไรก็ตามที่ทำขึ้นมาเพื่อกราบไหว้บูชา เท่าเทียมกับพระเจ้า

1.3.       เหตุผลที่ห้าม

  • เพราะพระเจ้าที่เรานมัสการคือพระเจ้า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” คือผู้ทรงดำรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ อพย 3.14
  • พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ไม่มีรูปร่าง สัณฐานเหมือนสิ่งใดๆ ยน 4.24

ดังนั้น คริสเตียนต้องไม่ยุ่งเกี่ยว หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีไว้ในการครอบครอง  หรือต้องไม่มีใจให้อีกต่อไป  ลนต 19.4, 26.1    และต้องขจัดรูปเคารพในใจออกไป

  1. 2. ให้สร้างแท่นบูชาสำหรับนมัสการพระเจ้า (24)

2.1.       แท่นบูชาหมายถึงรูปแบบการนมัสการที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ทำ ปัจจุบันหมายถึงการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยน 4.21-24)

2.2.       สร้างแท่นบูชาที่เรียบง่าย (ใช้ดิน หรือหินที่ไม่ตกแต่ง) หมายถึง ใช้ความจริง ความจริงใจ ความถ่อมใจ ความสัตย์ซื่อ และยอมจำนน มานมัสการพระเจ้า

ดังนั้น ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความอลังการเลิศหรู แต่อยู่ที่ความจริงและจิตใจ “ต้องสร้างใจแห่งการนมัสการ”

  1. 3. ให้ถวายเครื่องบูชาเพื่อนมัสการพระเจ้า (24)

3.1.       คำว่า “เครื่องบูชา” หมายถึง “ของถวาย” หรือ “ของที่ได้ถวายแด่พระเจ้า”

3.2.       คำว่า “สันติบูชา” หมายถึง “การขอบพระคุณและร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้า”

3.3.       ลักษณะเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม คือต้องปราศจากตำหนิ

3.4.       เครื่องบูชาของคริสเตียนคือ ถวายตัวเราทั้งหมด    (1) เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า โรม 12.1  (2)  การนมัสการและการอธิษฐาน ฮบ 13.15, 1 ปต 2.5  (3) การบริจาก   อบ 13.16,  (4) การนำดวงวิญญาณมาถวายแด่พระเจ้า  รม 15.16

สรุป

พระเจ้าทรงสัญญาว่า เมื่อประชากรของพระองค์นมัสการอย่างถูกต้อง พระองค์จะเสด็จมาพบและอวยพร