gototopgototop
Get Adobe Flash player

โครงเรื่องคำเทศนา โดย ศจ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์

หัวเรื่อง จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ)

พระธรรม อพยพ 20:18-21, ปญจ  12:13-14

คำนำ คนไทยใส่เสื้อเรารักนัยหลวง แต่กระกระทำกลับสร้างความหนักใจให้พระองค์ท่าน คริสเตียนใส่

เสื้อ ติดสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระเยซูมากมาย แล้วการดำเนินชีวิตได้ยำเกรงพระเจ้าอย่างไร

  1. 3. จะดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างไร

3.1.           โดยนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว (บัญญัติข้อ 1-4)  ฉธบ 10:20, สดุดี 135:20

3.1.1. โดย รักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ทั้งสิ้น  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:2 ฉธบ 6:24, 13:4

3.1.2. โดยปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต   และด้วยสิ้นสุดใจของท่าน 1 ซามูเอล 12:24

3.1.3. โดยให้จิตใจของเราติดสนิทกับพระเจ้า (อิสยาห์ 29:13)

3.2.       โดยรักเคารพให้เกียรติพ่อแม่ (บัญญัติข้อที่ 5)

3.3.       โดยการให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส  เลวีนิติ 19:32

3.4.       โดยยำเกรงพระเจ้าจึงให้เกียรติผู้นำของบ้านเมือง  1 ปต 2:17

3.5.       โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น (บัญญัติข้อที่ 6-10)

3.5.1. โดยอย่าลักทรัพย์,  มุสา, สาบานเท็จ, บีบคั้น, ปล้น, แช่งคนหูหนวก   หรือวางของให้คนตาบอดสะดุด  เลวีนิติ 19:9-14

3.5.2. โดยไม่โกงผู้อื่น เลวีนิติ 25:17

3.5.3. โดยไม่ข่มขี่พี่น้องให้ลำบาก,    อย่าปกครองด้วยความรุนแรง   เลวีนิติ 25:43,

3.5.4. โดยแสดงความกรุณาต่อผู้อื่น   โยบ 6:14

3.5.5. โดยไม่ใช้อำนาจเหนือประชาชนโดยมิชอบ (สำหรับผู้มีอำนาจ)   เนหมีย์ 5:15

3.6.       โดยไม่โอ้อวดตนเองและหันจากความชั่วร้าย สุภาษิต 3:7, สุภาษิต 8:13, สุภาษิต 16:6

3.7.       โดยไม่เป็นคนส่อเสียด   ไม่เป็นคนกินเหล้า   แต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม  ทิตัส 2:3

3.8.       โดยการเชื่อฟังกันและกันในคริสตจักร   อฟ 5:21

สรุป ความยำเกรงพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ปาก แต่อยู่ที่การกระทำในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเรารักและยำเกรงพระเจ้าอย่าไร

(ตอบสนองด้วยเพลง  จิตใจข้ายกย่องพระองค์เป็นใหญ่)