gototopgototop
Get Adobe Flash player

พระธรรม อพยพ    17.8-16

หัวเรื่อง จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร

คำนำ

คริสตจักรทั่วไปอาจมีรูปแบบการรับใช้อยู่หลายลักษณะเช่น

(1)       สมาชิกเป็นเจ้านาย ผู้รับใช้เป็นลูกจ้าง 1 ปต 3.2

(2)       ผู้รับใช้เป็นเจ้านาย สมาชิกเป็นลูกน้อง 1ปต 3.3

(3)       ผู้รับใช้และสมาชิกร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ทั้งสามลักษณะนี้ต่างก็มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป และที่สำคัญมีผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักรต่างกัน

  1. 1. ความหมาย การร่วมรับใช้กับผู้นำ (ข้อ 8)

ในพระธรรมเอเฟซัส 4.11-12 ได้ให้ความหมายของการร่วมกันรับใช้กับผู้นำได้ดีมาก โดยที่พระเจ้าทรงเลือกผู้นำ เพื่อให้ผู้นำเตรียมธรรมมิกชนของพระเจ้าให้เป็นคนที่จะรับใช้ร่วมกับผู้นำ เพื่อคริสตจักรจะเจริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์

  1. 2. ทำไมเราจึงต้องร่วมรับใช้กับผู้นำ (ข้อ 14-16)

2.1.       เพราะพระเจ้าทรงเลือกผู้นำคริสตจักร (การเจิมผู้นำ)  อฟ 4.11

2.2.       เพราะพระเจ้าทรงนำ ทรงตรัส ทรงสำแดง ทรงเปิดเผยผ่านผู้นำคริสตจักร  (ตัวอย่าง กจ 13.1-3)

2.3.       เพราะผู้นำคริสตจักรเป็นผู้รับใช้ ผู้ร่วมงานกับพระเจ้า   1 คร 3.5

  1. 3. จะร่วมรับใช้กับผู้นำได้อย่างไร

3.1.       ทุกคนร่วมในนิมิตกับผู้นำ  ข้อ 8-9

3.2.       ทุกคนร่วมในพันธกิจกับผู้นำ  ข้อ 10-11

3.3.       ทุกคนร่วมอธิษฐานในคำอธิษฐานของผู้นำ  ข้อ  12-13

สรุป

คริสตจักรที่จำเริญขึ้น ล้วนมาจากการที่ผู้นำและประชากรของพระเจ้าได้ร่วมกันรับใช้พระเจ้า ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน