gototopgototop
Get Adobe Flash player

หัวเรื่อง เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อการนมัสการพระเจ้า


พระธรรม อพยพ  3.12, 4.23

คำนำ พระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์เพื่อไปนมัสการพระเจ้าในถิ่น

ทุรกันดารและไปสู่แผ่นดินคานาอัน แต่ฟาโรห์ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อิสราเอลไปนมัสการ

พระเจ้า  ซาตานก็มักจะขัดขวางเราโดยใส่ความคิดที่ผิดๆ กับคริสเตียนในการนมัสการพระ

เจ้า ซึ่งหากเรามีความคิดเหล่านี้    เราต้องเปลี่ยนทัศนคติที่ผิดเหล่านี้ทันที

  1. ต้องทำงานมานมัสการพระเจ้าไม่ได้   5.1-5

  1. ถ้าพระเจ้าอวยพรก่อนแล้วจะไปนมัสการพระเจ้า   8.1-8


  1. นมัสการพระเจ้าที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปโบสถ์หรอก   8.25


  1. ทำบาป ยังดีไม่พอ ถ้าดีแล้วจึงจะไปนมัสการพระเจ้า    9.27,   10.16-17


  1. ใครจะไปบ้าง... ไปแต่ผู้ชายก็พอแล้ว    10.3-10


  1. ไปนมัสการแต่ไม่ปิดกิจการ หรือหยุดงาน   10.24-26


  1. ไม่ไปนมัสการแต่อยากได้รับพระพร   12.31-32


สรุป

พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราและทรงตั้งเราให้เป็นปุโรหิตหลวงแห่งการนมัสการ เราต้องเอาจริงเอาจังกับการนมัสการ   หากมีความคิดที่ผิดต่อการนมัสการเราต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะความคิดเหล่านี้มาจากมารซาตาน ที่พยายามขัดขวางเราไม่ให้นมัสการพระเจ้า

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:18 น.)