gototopgototop
Get Adobe Flash player

เอนกชัยเนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ

ข้อพระธรรม สดุดี 119:1-16

หัวเรื่อง หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร
ทักทาย กล่าวถึงวันเยาวชน ปี 2013

บทนำ

สังคมทุกวันนี้นับวันยิ่งอยู่ยากขึ้น เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตคริสเตียนอาจเกิดความเสียหายได้ ทั้งด้านจริยธรรม ศีลธรรม และจิตวิญญาณ ในข้อที่ 9 บอกว่าคนหนุ่ม-สาว จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ไว้ได้อย่างไร ทั้งกายใจและวิญญาณ เพราะเราบริสุทธิ์แล้วโดยพระเยซูคริสต์ และคำตอบในวรรคต่อมาคือ ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั่นเอง

  1. 1. อะไรคือการรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์

1.1. คือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากข้อตำหนิ ไม่ด่างพร้อย ดำเนินชีวิตที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมศีลธรรมอันดี

1.2. ในพระคัมภีร์หมายถึง

(1) การดำเนินชีวิตที่ไร้ข้อตำหนิ ข้อ 1 (2) ไม่กระทำความผิดหรือไม่ทำการละเมิด ข้อ 3

(3) ไม่กระทำบาปต่อพระเจ้า ข้อ 11 (4) แต่กระทำตามพระวจนะของพระเจ้า ข้อ 9

  1. 2. ความสำคัญของการรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์

2.1. เพื่อชีวิตจะพบกับสันติสุข ข้อ 1-2

2.2. เพื่อชีวิตนี้จะไม่ได้รับความอับอาย ข้อ 6

2.3. เพื่อชีวิตนี้จะไม่ถูกทอดทิ้ง หรือถูกพระเจ้าตีสอน ข้อ 7

2.4. เพื่อชีวิตนี้จะไม่หลง หรือเตลิดจากพระบัญชาของพระเจ้า ข้อ 10

2.5. เพื่อชีวิตนี้จะไม่ทำบาปต่อพระเจ้า ข้อ 11

  1. 3. หนุ่มสาว (เราทุกคน) จะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร

3.1. โดยการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า (1) เป็นคำบัญชาที่เด็ดขาดมาก เช่นบัญญัติสิบประการ

3.2. โดยการรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้า (2,14) เป็นเงื่อนไขสู่พระพรตามพระสัญญา

3.3. โดยการดำเนินชีวิตอยู่ในทาง (โอวาท) ของพระเจ้า (3)

3.4. โดยเชื่อฟังข้อบังคับของพระเจ้า (4) คือระเบียบปฏิบัติร่วมกันในสังคมหนึ่งๆ เช่นสภาผู้แทนฯ

3.5. โดยปฏิบัติตามกฎหมายของพระเจ้าอย่างมั่นคงแน่นอน (5,8,16)

3.6. โดยเคารพนับถือพระบัญชาของพระเจ้า (6,15) ไม่เมินเฉยต่อคำสั่ง

3.7. โดยเรียนรู้บทบัญญัติของพระเจ้า (7,12) ศึกษาหาความเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง

3.8. โดยแสวงหาพระเจ้าอย่างหมดหัวใจ (10) คือท่าทีฝ่ายวิญญาณ และการกระทำฝ่ายวิญญาณ

3.9. โดยจดจำพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจ (11,13) ชาวยิวจะท่องจำโทราห์ตั้งแต่เด็กๆ

3.10. โดยไม่ละเลยพระวจนะของพระเจ้า (16) และสดด 1:2 ภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืน

ท้าชวน

วันนี้หากท่านใดยังไม่มีพระคัมภีร์ ให้รีบซื้อพระคัมภีร์ ท่านใดไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยว ให้รีบทำตั้งแต่วันนี้ หากใครไม่เคยเรียนรวีวารศึกษาของคริสตจักร ต้องเข้าร่วมชั้นเรียนทันที หากใครจำพระคัมภีร์ไม่ได้เลยสักข้อ ต้องฝึกท่องจำไว้ในใจ จงเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้า แล้วท่านจะรักษาทางของท่านไว้ให้บริสุทธิ์แน่นอน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:17 น.)