gototopgototop
Get Adobe Flash player

โครงร่างคำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2013

โดย ศจ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์

หัวเรื่อง วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

ข้อพระธรรม 1 โครินธ์ 12:12-13, กิจการ 11:26คำนำ

จากการเทศนาสองครั้งที่ผ่านมา ถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าว่า มนุษย์เราตกลงในความบาปและเป็นทางของมารร้าย แต่พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและได้สำแดงฤทธิ์อำนาจแห่งแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นบาปและการเป็นทาสของมารร้าย โดยความเชื่อหรือการบังเกิดใหม่ เราจึงได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว  ได้ชื่อว่าเป็นประชากรแผ่นดินของพระเจ้า  (คริสเตียน)  ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เหมือนดังประชาชนแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่ต่างกันไป   ในด้านฝ่ายวิญญาณก็เช่นกัน ประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้าก็มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตไม่เหมือนโลกนี้

  1. อะไรคือวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

1.1.           ความหมายทั่วไปคือ    สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ

1.2.           ความหมายเฉพาะคือ   วิถีการดำเนินชีวิตของหมู่คณะ หรือกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งอย่างเฉพาะ

1.3.           ความหมายฝ่ายวิญญาณ   หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิตคริสเตียน ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ ภาษา เผ่าพันธุ์ ใด ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์    ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าเป็นกายเดียวกัน และถูกเรียกว่าคริสเตียน เพราะมีวิถีการดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับโลกนี้

  1. ประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้ามีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตอย่างไร

2.1.           มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินของพระเจ้า  สดด 34:9  อพยพ 20:1-4 (ดั่งคนไทยที่จงรักภักดีต่อนัยหลวง)

สดุดี 34:9: ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์   จงยำเกรงพระเจ้า    เพราะผู้ที่ยำเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน

2.2.           มีความเสรีภาพในฝ่ายวิญญาณ  กาลาเทีย 5:1,13   (เหมือนการปกครองแบบประชาธิปไตย)

เพื่อเสรีภาพนั้นเอง   พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท   เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น   และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย   13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ   อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง   แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด

2.3.           มีทัศนคติในการประกอบการดี  เอเฟซัส   2:10, 1 เปโตร 2:20

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์   ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี   ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ

20เพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าท่านทำความชั่ว   และท่านถูกเฆี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้น   แม้ท่านจะอดทนต่อการถูกเฆี่ยนด้วยความอดกลั้น   แต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทำการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยาก   เพราะการดีนั้น   ท่านก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

2.4.           มีท่าทีในการไม่ทำความบาป  1 ยอห์น 3:4-9

4ผู้ที่กระทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ   บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ 5ท่านทั้งหลายรู้แล้วว่า   พระองค์ได้ทรงปรากฏ   เพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไป   และพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลย 6ผู้ใดที่อยู่ในพระองค์   ผู้นั้นไม่กระทำบาป   ส่วนผู้ใดที่กระทำบาป   ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์   และยังไม่รู้จักพระองค์ 7ลูกทั้งหลายเอ๋ย   อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลง   ผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างพระองค์ชอบธรรม 8ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมาร   เพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก   พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้   คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร 9ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้า   ผู้นั้นไม่กระทำบาป   เพราะสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้   เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า

2.5.           มีความรักเป็นพื้นฐานของชีวิต  1 ยอห์น 4:7,11-12,  3:11,18

ท่านที่รักทั้งหลาย   ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน   เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า   และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า   และรู้จักพระเจ้า 8

11ท่านที่รักทั้งหลาย   ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้น   เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย 12ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้า   ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน   พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย   และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา

11นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรก   คือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน

18ลูกทั้งหลายเอ๋ย   อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น   แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

2.6.           อื่นๆ เช่น    วัฒนธรรมในการพูด   วัฒนธรรมในการกินดื่ม   วัฒนธรรมในการทำงาน เป็นต้น

สรุป

เมื่อเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ โดยการบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณเราได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า   เราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์แล้ว คือคริสตจักร เราเป็นประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า  ที่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตไม่เหมือนโลกนี้   ดังนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

“จงดำเนินชีวิตบนวิถีคริสต์ ไม่ใช่เหมือนอย่างชาวโลก”

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:17 น.)