gototopgototop
Get Adobe Flash player

โครงร่างคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2013

(โดย ศจ. เอนกชัย   พรมสวัสดิ์)

ข้อพระธรรม        กิจการ 1:3

ครั้นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว   ได้ทรงแสดงพระองค์แก่คนพวกนั้นด้วยหลักฐานหลายอย่าง   พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่   และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่างสี่สิบวัน   และได้ทรงสนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

他 受 害 之 后 , 用 许 多 的 凭 据 将 自 己 活 活 的 显 给 使 徒 看 , 四 十 天 之 久 向 他 们 显 现 , 讲 说 神 国 的 事

หัวเรื่อง จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

ตอนที่ 1 “ความหมายแผ่นดินของพระเจ้า”


คำนำ

ตลอด 40 วันหลังวันฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงพิสูจน์กับเหล่าสาวกด้วยหลักฐานหลายอย่างเพื่อยืนยันว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และได้สนทนากับเขาถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

  1. 1. ความหมายเดียวกันแต่ใช้คำต่างกัน  (มธ 19:23-24)

23พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า   “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า   คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยาก 24เราบอกท่านทั้งหลายอีกว่า   ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า”

23耶 稣 对 门 徒 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 财 主 进 天 国 是 难 的 。 24我 又 告 诉 你 们 , 骆 驼 穿 过 针 的 眼 , 比 财 主 进 神 的 国 还 容 易 呢 !

1.1. แผ่นดินสวรรค์  (มธ 4:17)

ตั้งแต่นั้นมา   พระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่า   “จงกลับใจเสียใหม่   เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว”

从 那 时 候 , 耶 稣 就 传 起 道 来 , 说 : 天 国 近 了 , 你 们 应 当 悔 改 !

1.2. แผ่นดินของพระเจ้า  (มก 1:15)

15และตรัสว่า   “เวลากำหนดมาถึงแล้ว   และแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว   จงกลับใจเสียใหม่   และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด”

说 : 日 期 满 了 , 神 的 国 近 了 。 你 们 当 悔 改 , 信 福 音 !

  1. 2. ความหมายจากรากศัพท์

2.1.       ความหมายตามตัวอักษร คือ แผ่นดิน, อาณาเขต ที่พระเจ้าทรงครอบครอง

2.2.       ความหมายในภาษาฮีบรู คือ อำนาจการครอบครองของพระเจ้า  (สดด 145:13)

13ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์    และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์

13你 的 国 是 永 远 的 国 ! 你 执 掌 的 权 柄 存 到 万 代 !

2.3.       ความหมายในภาษากรีก คือ Bashileya to teos. อำนาจการปกครองของพระเจ้า

2.4.       สรุป มีความหมายสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นอำนาจการครอบครองของพระเจ้า อีกด้านหนึ่งยังหมายถึงสถานที่ (ราชอาณาจักร) ที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นในอนาคตด้วย  (มธ 12:28, กจ 1:6)

28แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า   แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว

28我 若 靠 着 神 的 灵 赶 鬼 , 这 就 是 神 的 国 临 到 你 们 . 了

6เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกัน   เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า   “พระองค์เจ้าข้า   พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่   ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือ”

6他 们 聚 集 的 时 候 , 问 耶 稣 说 : 主 阿 , 你 复 兴 以 色 列 国 就 在 这 时 候 么 ?

  1. 3. ความหมายที่เป็นความล้ำลึกของแผ่นดินของพระเจ้า  (มก 4:11)

11พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า   “ข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้า   ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้   แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้เป็นคำอุปมาทุกอย่าง

11耶 稣 对 他 们 说 : 神 国 的 奥 秘 只 叫 你 们 知 道 , 若 是 对 外 人 讲 , 凡 事 就 用 比 喻 ,

3.1. แผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้ว และที่ยังมาไม่ถึง  (มธ 12:28, มก 14:25)

28แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า   แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว

28我 若 靠 着 神 的 灵 赶 鬼 , 这 就 是 神 的 国 临 到 你 们 . 了

25เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า   เราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีก   จนวันนั้นมาถึง   คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้า”

25我 实 在 告 诉 你 们 , 我 不 再 喝 这 葡 萄 汁 , 直 到 我 在 神 的 国 里 喝 新 的 那 日 子 。

3.2. คนที่เชื่อได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว และอนาคตจะไปรับอีก  (ยน 3:3-5, มธ 25:34)

3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า   “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่   ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” 5พระเยซูตรัสว่า   “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ   ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

3耶 稣 回 答 说 : 「 我 实 实 在 在 地 告 诉 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 见 神 的 国 。 」5耶 稣 说 : 「 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 , 人 若 不 是 从 水 和 圣 灵 生 的 , 就 不 能 进 神 的 国 。

34ขณะนั้น   พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า   'ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา   จงมารับเอาราชอาณาจักร   ซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

34于 是 王 要 向 那 右 边 的 说 : 你 们 这 蒙 我 父 赐 福 的 , 可 来 承 受 那 创 世 以 来 为 你 们 所 预 备 的 国 ;

3.3.       แผ่นดินของพระเจ้าครอบครองในใจมนุษย์ และครอบครองในแผ่นดินโลกด้วย (ลก 17:20-21, วว 20:4)

20 เมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า   แผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไร   พระองค์ตรัสตอบเขาว่า   “แผ่นดินของพระเจ้าไม่มาด้วยนิมิตที่จะสังเกตได้ 21และเขาจะไม่พูดว่า   'มาดูนี่'   หรือ   'ไปดูโน่น'   เพราะดูเถิด  แผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย”

20法 利 赛 人 问 : 神 的 国 几 时 来 到 ? 耶 稣 回 答 说 : 神 的 国 来 到 不 是 眼 所 能 见 的 。 21人 也 不 得 说 : 看 哪 , 在 这 里 ! 看 哪 , 在 那 里 ! 因 为 神 的 国 就 在 你 们 心 里 ( 心 里 : 或 作 中 间 ) 。

คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่   และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี

他 们 都 复 活 了 , 与 基 督 一 同 作 王 一 千 年 。

3.4.       สรุป แผ่นดินของพระเจ้าในปัจจุบันมีลักษณะไม่เหมือนแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคต ปัจจุบันถูกซ่อนอยู่ลึกลับ อนาคตจะเปิดเผย  ปัจจุบันคนเข้าแผ่นดินของพระเจ้าโดยความเชื่อ แต่อนาคตพระเจ้าจะทรงตั้งแผ่นดินของพระองค์ขึ้นด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

  1. 4. ความหมายที่อธิบายในพระคัมภีร์

4.1. โรม 3:23 มนุษย์เป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

เพราะว่าทุกคนทำบาป   และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

23因 为 世 人 都 犯 了 罪 , 亏 缺 了 神 的 荣 耀 ;

4.2. 1 ยอห์น 5:19 ชาวโลกทั้งสิ้นตกอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้าย (ตกในอำนาจการครอบครองของซาตาน)

19เราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า   และชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้าย

19我 们 知 道 , 我 们 是 属 神 的 , 全 世 界 都 卧 在 那 恶 者 手 下 。

4.3. มัทธิว 4:23-24,  9:35 พระเยซูเข้ามาในโลกประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า โดยสำแดงอำนาจการปกครองของพระเจ้า

23 พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี   ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา   ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า   และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หาย 24กิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรีย   เขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ   คนที่ทนทุกข์เวทนา   คนผีเข้า   คนเป็นลมบ้าหมูและคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์   พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย

23耶 稣 走 遍 加 利 利 , 在 各 会 堂 里 教 训 人 , 传 天 国 的 福 音 , 医 治 百 姓 各 样 的 病 症 。 24他 的 名 声 就 传 遍 了 叙 利 亚 。 那 里 的 人 把 一 切 害 病 的 , 就 是 害 各 样 疾 病 、 各 样 疼 痛 的 和 被 鬼 附 的 、 癫 痫 的 、 瘫 痪 的 , 都 带 了 来 , 耶 稣 就 治 好 了 他 们 。

35พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ   ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา   ประกาศข่าวประเสริฐ   แห่งแผ่นดินของพระเจ้า   ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย

35耶 稣 走 遍 各 城 各 乡  在 会 堂 里 教 训 人  宣 讲 天 国 的 福 音 又 医 治 各 样 的 病 症 。

4.4. ลูกา 13:18-19 โดยการสำแดงนี้ แผ่นดินของพระเจ้าได้มาตั้งอยู่ท่ามกลางมนุษย์แล้วและจะขยายใหญ่โตต่อๆ ไป (มธ 12:28, ลก 11:20)

18 พระองค์จึงตรัสว่า   “แผ่นดินของพระเจ้าเหมือนสิ่งใด   และเราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับอะไรดี 19ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่งได้เอาไปปลูกในสวนของตน   มันงอกขึ้นเป็นต้น   และนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้น”

18耶 稣 说 : 神 的 国 好 象 甚 么 ? 我 拿 甚 么 来 比 较 呢 ? 19好 象 一 粒 芥 菜 种 , 冇 人 拿 去 种 在 园 子 里 , 长 大 成 树 , 天 上 的 飞 鸟 宿 在 他 的 枝 上 。

4.5. ยอห์น 3:3-5 โดยการกลับใจบังเกิดใหม่ เราจึงได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว

3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า   “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่   ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” 5พระเยซูตรัสว่า   “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณ   ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

3耶 稣 回 答 说 : 「 我 实 实 在 在 地 告 诉 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 见 神 的 国 。 」5耶 稣 说 : 「 我 实 实 在 在 的 告 诉 你 , 人 若 不 是 从 水 和 圣 灵 生 的 , 就 不 能 进 神 的 国 。

4.6. มัทธิว 25:34 อนาคตเราจะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตลอกไปเป็นนิตย์

34ขณะนั้น   พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า   'ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา   จงมารับเอาราชอาณาจักร   ซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

34于 是 王 要 向 那 右 边 的 说 : 你 们 这 蒙 我 父 赐 福 的 , 可 来 承 受 那 创 世 以 来 为 你 们 所 预 备 的 国 ;

จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า ตอนที่ 2 “ความสำคัญของการสนทนาเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:16 น.)