gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

 

คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 13  พฤศจิกายน   2011

โดย อาจารย์เอนกชัย   พรมสวัสดิ์

คริสตจักรพระคุณเชียงราย www.noahgrace.org

สังกัดภาคที่ 12 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของพระเจ้า

ข้อพระธรรม 1 เทสะโลนิกา 5:12-26

 

 

 

12พี่น้องทั้งหลาย   เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน   ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า   และตักเตือนท่าน   13จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ   จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน

14และพี่น้องทั้งหลาย   เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน   หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ   ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง   และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง   15ระวังให้ดี อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั้งปวงด้วย

16จงชื่นบานอยู่เสมอ 17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 18จงขอบพระคุณในทุกกรณี   เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า   ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย 19อย่าดับพระวิญญาณ 20อย่าประมาทคำเผยข้อลับลึก

21จงพิสูจน์ทุกสิ่ง   สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น 22จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง    23ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด   และทรงรักษาทั้งวิญญาณ   จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน   จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา   24พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อ   และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

25พี่น้องทั้งหลาย   จงอธิษฐานเพื่อเราด้วย       26จงทักทายปราศรัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์

คำนำ

ในตอนนี้เปาโล กล่าวกับพี่น้องคริสตจักรในเมืองเทสะโลนิกาอย่างตั้งใจ   ทั้งการบอกกล่าว การวิงวอน  การขอร้อง การสั่งให้ทำ อย่าทำ   ว่าในฐานะที่เราเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้า (คริสตจักร) เราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกันและกัน ดูแลกัน เชื่อฟังกัน เอาใจใส่กัน   ถ้าย้อนไปในข้อ 11 เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกัน และต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้น ตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น

สร้างสรรค์ความต้องการ

ในคริสตจักรของพระเจ้า หน้าที่ความรับผิดชอบของเราคือ เสริมสร้างกันและกันขึ้น  และพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นคำกำชับที่เปาโลกำชับคริสตจักรของพระเจ้าว่า ทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคนในคริสตจักร (ครอบครัวของพระเจ้า)

I.     ความรับผิดชอบต่อผู้รับใช้ในคริสตจักร (12-13,25)

12พี่น้องทั้งหลาย   เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน   ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า   และตักเตือนท่าน 13จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ   จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน

เปาโลบอกว่า คนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน คนที่ปกครองท่าน คนที่ตักเตือนท่าน  หมายถึงใครบ้าง หากพิจารณาจากคริสตจักรของเรา ที่นี่หมายถึง ศิษยาภิบาล ผู้ร่วมงาน มิชั่นนารี เจ้าหน้าที่ของคริสตจักร กรรมการคริสตจักร หัวหน้ากลุ่มเซลล์  ผู้รับผิดชอบพันธกิจด้านต่างๆ เช่น  กลุ่มออมทรัพย์  หอพักพระคุณ พระคริสตธรรม มูลนิธิ  อาสาสมัคร (อาจารย์จ๋อ) เป็นต้น   ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งเราจะมีความรับผิดชอบคนเหล่านี้อย่างไรบ้าง ? ...............

 1. 1. ด้วยการเคารพนับถือท่าน (12)

หมายถึง  ให้เกียรติ  เชื่อฟัง  ให้ความร่วมมือ   สนับสนุน     คำตรงกันข้ามคือ  นินทรา   ตำหนิ   โจมตี   วิจารณ์การทำงาน    ดูถูกดูหมิ่น    ไม่เชื่อฟัง  ไม่ให้ความร่วมมือ   ไม่สนับสนุน

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสมาชิกบางคนที่คริสตจักรโครินธ์  ตั้งตนเพื่อต่อต้านผู้รับใช้พระเจ้าจึงทำให้เกิดการแบ่งกก แบ่งพวก    เกิดความแตกแยก

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าให้เรานับถือผู้รับใช้พระเจ้า  เพราะเขาทำงานท่ามกลางท่าน  เพราะท่านเหล่านี้ปกครองเรา  ตักเตือน สั่งสอน  เสริมสร้างเรา คอยช่วยเหลือเรา   อธิษฐานเผื่อเรา

 1. 2. ด้วยการรักท่านให้มาก (13)

“จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ” เรารักผู้นำคริสตจักร ผู้นำกลุ่มเซลล์  ไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่น  แต่รักเพราะเรารักท่าน   รักเพราะเคารพท่าน   นับถือท่าน    เพราะงานที่ท่านทำนั้นพระเจ้าทรงแต่ตั้งให้ทำ  คือผู้รับใช้ของพระเจ้า  เหมือนกับข้าราชการ  หมายถึงข้าของพระเจ้าแผ่นดิน   ผู้รับใช้พระเจ้าคือผู้ทำหน้าที่แทนพระเจ้าในคริสตจักร

ในพระธรรม โยชูวา 1:16-18  กล่าวว่า .......

16เขาทั้งหลายจึงตอบโยชูวาว่า   “สิ่งสารพัดซึ่งท่านบัญชาแก่พวกเรา   เราจะกระทำตาม   ท่านจะให้พวกเราไปในที่ใดๆ  เราจะไป 17เราเชื่อฟังโมเสสในเรื่องทั้งปวงอย่างไร   เราจะเชื่อฟังท่านอย่างนั้น   ขอเพียงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตกับท่าน ดังที่พระองค์ได้สถิตกับโมเสสก็แล้วกัน 18ผู้ใดที่ขัดขืนคำบัญชาของท่าน   และไม่เชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่ว่าท่านจะบัญชาเขาอย่างไร   ผู้นั้นจะต้องถึงตาย  ขอเพียงให้เข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”

 1. 3. ด้วยการอธิษฐานเผื่อท่าน (25)

25พี่น้องทั้งหลาย   จงอธิษฐานเพื่อเราด้วย ความต้องการของเปาโลคือ คำอธิษฐาน   เราพบหลายๆ ครั้งที่เปาโลขอร้องให้คริสตจักรอธิษฐานเพื่อท่านในการรับใช้พระเจ้า   เช่นใน

เอเฟซัส 6:19: และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย   เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้า   ประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้

พี่น้องทั้งหลาย   ผู้รับใช้ในคริสตจักรพระคุณเชียงราย ต้องการคำอธิษฐานเผื่อจากท่านเป็นอย่างมาก   ในที่นี่มีใครบ้างที่อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ในคริสตจักรอยู่เสมอๆ   วันนี้ท่านรับปากได้ให้ว่า จะอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ในคริสตจักรพระคุณเชียงรายอย่างสม่ำเสมอ  ......   อาเมน !

 1. สรุปประเด็นนี้    1 ทิโมธี 5:17:

จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน และความรับผิดชอบต่อคนกลุ่มที่สองคือ .........

II.    ความรับผิดชอบต่อพี่น้องในคริสตจักร (14-15,)

14และพี่น้องทั้งหลาย   เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน   หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ   ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง   และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง 15ระวังให้ดี   อย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่ว   แต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเอง   และต่อคนทั้งปวงด้วย

คำว่าพี่น้อง    คือพี่น้องในครอบครัวของพระเจ้า   เราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์  แม้ว่าฝ่านร่างกาย  สายเลือด   เรามาจากที่ต่างๆ กัน   แต่ในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นพี่น้องกัน   และเราต้องมีความรับผิดชอบต่อพี่น้องในคริสตจักร เพื่อเสริมสร้างกันสู่ความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์      และเราจะรับผิดชอบต่อพี่น้องอย่างไร .........

 1. 1. ด้วยการตักเตือนคนที่เกียจคร้าน

“และพี่น้องทั้งหลาย   เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน”

จากเบื้องหลังของพระธรรม  2 เธสะโลนิกา 3:10-11   ถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงาน   ก็อย่าให้เขากิน 11เพราะเราได้ยินว่า   มีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้าน   ไม่ทำงานอะไรเลย   แต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่น 12เรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบและหากินเอง

อาจสืบเนื่องจากคำสอนเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์   ทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า พระเยซูจะมาแล้วในเวลานั้น   หลายคนตั้งใจรอคอย จนไม่เป็นอันทำการทำงาน   เมื่อเวลาผ่านไป   กลายเป็นภาระของคนอื่นไป   ถูกมองว่าเป็นคนขี้เกียจ ไม่ทำการทำงาน

อย่างไรก็ตาม คนขี้เกียจโดยธรรมชาติก็มี   ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรให้เราช่วยกัน ตักเตือนกันและกันโดยไม่อ่อนระอาใจ  เพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเรา

 1. 2. ด้วยการหนุนใจผู้ที่ท้อใจ   ด้วยการชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง

“เราขอวิงวอนพวกท่านให้ หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ   ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง” จาการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ทำให้คริสเตียนในเมืองเธสะโลนิกาหลายคนท้อใจและอ่อนกำลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียน  บางคนเกิดความสงสัยว่า พระเยซูจะมาจริงหรือเปล่า    พระเยซูมีจริงหรือเปล่า    เปาโลหลอกเราหรือเปล่า

ดังนั้นในพระธรรม เธสะโลนิกา เปาโลจึงอธิบายเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูอย่างละเอียด บอกว่าพระองค์จะเสด็จมแน่นอนตามพระสัญญาของพระองค์    อย่าท้อใจ

ในคริสตจักรให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองเห็นพี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหา ที่ทำให้เกิดความท้อใจและอ่อนกำลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียน   ให้เราฝึกตนเองที่จะเป็นผู้หนุนใจชูกำลังคนอื่นบ้าง   ... อาเมน

 1. 3. ด้วยการอดทนต่อทุกคน

เราขอวิงวอนพวกท่านให้มีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง บางครั้งเมื่อราอยู่ร่วมกันหมู่มาก ก็อาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ ขัดแย้งกันบ้าง    แต่ขอให้เรารู้จักที่จะอดทนต่อกันและกัน   เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะเราทุกคนก็ยังเป็นเนื้อหนัง   เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์   แต่วันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จมาเราจะสมบูรณ์

 1. 4. ด้วยการกระทำดีต่อกันและกัน

เราขอวิงวอนพวกท่านให้หาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วย เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องบอกอีก  เพราะการทำดีเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอยู่แล้ว    ความดี ความชั่ว เราเลือกได้ที่จะทำหรือไม่ทำ   แต่ให้เราทำดีต่อกันและกัน

 1. 5. ด้วยการ 26จงทักทายปราศรัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์

ในคริสตจักรเรามีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์   ภาษา   ฐานะ   ชาติตระกูล   แต่ในพระเยซูคริสต์ก็ก็ยังเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน    คือครอบครัวของพรเจ้า

ฉะนั้นให้เราต้อนรับกันและกันด้วยความรักของพระเจ้า   ยอมรับพี่น้องโดยไม่แย่งแยก   ไม่มีเงื่อนไข  เหมือนท่พระเยซูทรงยอมรับเราทุกคน

โรม 15:7: เหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกัน   เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน   เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า

การตอบสนอง

 1. ร้องเพลง  ในพระเยซูเราเป้นครอบครัวเดียวกัน
 2. อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ในคริสตจักร
 3. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน (พี่น้อง)
 4. เชิญชวนคนให้กลับใจ

ติดตามตอนต่อไป

III.   ความรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้เป็นประมุขของคริสตจักร (16-20,26)

16จงชื่นบานอยู่เสมอ 17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 18จงขอบพระคุณในทุกกรณี   เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า   ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย 19อย่าดับพระวิญญาณ 20อย่าประมาทคำเผยข้อลับลึก

 1. 1. ด้วยการเอาใจใส่การนมัสการพระเจ้า (ชื่นบานเสมอ)

16จงชื่นบานอยู่เสมอ

 1. 2. ด้วยการเอาใจใส่การอธิษฐานต่อพระเจ้า

จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

 1. 3. ด้วยการเอาใจใส่การขอบพระคุณพระเจ้า

จงขอบพระคุณในทุกกรณี

 1. 4. ด้วยการเอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้า

อย่าดับพระวิญญาณ 20อย่าประมาทคำเผยข้อลับลึก

IV.  ความรับผิดชอบต่อตัวเองในคริสตจักร (21-24)

21จงพิสูจน์ทุกสิ่ง   สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น 22จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง    23ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด   และทรงรักษาทั้งวิญญาณ   จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน   จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา 24พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นสัตย์ซื่อ   และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ

 1. 1. ด้วยการยึดมั่นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง

21จงพิสูจน์ทุกสิ่ง   สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น

 1. 2. ด้วยการละเว้นจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง

22จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง

 1. 3. ด้วยการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์  กาย ใจ วิญญาณ

23ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด   และทรงรักษาทั้งวิญญาณ   จิตใจและร่างกายของท่าน

 1. 4. ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

“ให้ปราศจากการติเตียน”

อฟ5:1,3  1เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า   ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก ...............  จะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมิกชน

สรุป

เราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกันและกันในครอบครัวของพระเจ้า  เพื่อเสริมสร้างกันและกันขึ้น

I.     ความรับผิดชอบต่อผู้รับใช้ในคริสตจักร (12-13,25)

II.    ความรับผิดชอบต่อพี่น้องในคริสตจักร (14-15,)

III.   ความรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้เป็นประมุขของคริสตจักร (16-20,26)

IV.  ความรับผิดชอบต่อตัวเองในคริสตจักร (21-24)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2012 เวลา 23:29 น.)