gototopgototop
Get Adobe Flash player


โดย อาจารย์เอนกชัย   พรมสวัสดิ์

หัวเรื่อง การถวายที่พระเยซูทรงประสงค์

ข้อพระธรรม ลุกา 5:1-11


สวัสดีพี่น้องคริสตจักรห้วยขมและที่มาจากที่ต่างๆ

ข้าพเจ้ารู้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้รับโอกาสแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในวันถวายขอบพระคุณพระเจ้าของคริสตจักรห้วยขม  ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์ทรงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย

วันนี้เป็นวันที่คริสตจักรจัดขึ้นเพื่อถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า หรือ กินข้าวใหม่ มีเหตุผลสำคัญหลายอย่างที่ทำให้เราถวายโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ในวันนี้ เช่น.....

1.             เพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อและวางใจ

2.             เพราะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานสิ่งดีมากมายแก่เรา หรือเรียกว่าพระพรมากมาย

3.             เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเรา

นอกเหนือจากนี้ ยังมีเหตุผลอีกมากมายที่ทำให้เราต้องถวายโมทนาพระคุณพระเจ้า ซึ่งหากจะพูดวันนี้ทั้งวันก็พูดไม่หมด เพราะพระคุณของพระเจ้านั้นมหาศาลมาก  การถวายขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพืชผลทางการเกษตรก็เป็นสิ่งที่ดีมาก และเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย ดังมีพระคัมภีร์หลายๆ ตอนกล่าวไว้แล้ว และเป็นสิ่งที่เราแสดงออกกันในวันนี้

พระคัมภีร์ได้พูดถึงการถวายอีกแบบหนึ่ง ที่พระเยซูคริสต์ทรงประสงค์มากจากประชากรของพระองค์ นั่นก็คือการถวายเพื่อการรับใช้พระเจ้า หรือการถวายเพื่อพันธกิจของพระองค์

ประโยคสรุป การถวายโมทนาพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมาก และการถาวยเพื่อการรับใช้  ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์มาก

ประโยคคำถาม พระเยซูคริสต์ทรงประสงค์สิ่งใดเพื่อให้เราถวายในงานรับใช้

ประโยคเชื่อมโยง จากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้ชี้ให้รู้ถึงพระประสงค์ 3 อย่างที่

เราต้องถวายเพื่องานรับใช้ ดังนี้...

1. พระเจ้าต้องการให้เราถวายอาชีพของเราเพื่อพันธกิจของพระองค์

ครั้งเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า   พระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรทและพระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้น   แต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่ พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่ง   เป็นเรือของซีโมน   ทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่ง   แล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้น

1. ความหมาย

คำว่า “อาชีพ” หมายถึง “การทํามาหากิน; งานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพ” รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำมาหากินด้วย   อาชีพที่เราเห็นในนี้คือชาวประมง อุปกรณ์ที่เขามีคือ เรื่อและอวน เมื่อพระเยซูประสงค์ใช้ เปโตรได้ถวายให้พระองค์ใช้สำหรับเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐ

2. เราจะถวายอาชีพเพื่องานรับใช้อย่างไร

a.              อาชีพนั้นสุจริตหรือไม่  ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ขัดกับหลักความเชื่อคริสเตียนหรือพระคัมภีร์หรือไม่ เราต้องเลือกเพื่อให้งานของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า

b. รับใช้พระเจ้าผ่านทางอาชีพของเรา หมายถึงผลิตผลของอาชีพนั้นๆ นำมาถวายเพื่อการรับใช้ เหมือนอย่างที่เรากำลังทำกันในวันนี้  อาจจะเป็นสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง หรือเครื่องมือบางอย่าง   เช่นคริสตจักรจะไปกินข้าวใหม่ที่พระคุณเชียงราย คุณมีรถ ก็ให้รถเพื่อเป็นพาหะนะในการเดินทาง เอาพี่ในคริสตจักรไปร่วม

ดังนั้น จงถวายอาชีพ หน้าที่การงานของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า  ถวายเพื่อรับใช้งานของพระองค์ แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์

2. พระเจ้าต้องการให้เราถวายเวลาและแรงงานของเราเพื่อพันธกิจของพระองค์

เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว   จึงตรัสแก่ซีโมนว่า   “จงถอยออกไปที่น้ำลึก   หย่อนอวนลงจับปลา” 5ซีโมนทูลตอบว่า   “พระอาจารย์เจ้าข้า   ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย   แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์” เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก   จนอวนของเขากำลังปริ เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย   เขาก็มาช่วย   แล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำ   จนเรือเพียบ

1.             พันธกิจของพระเจ้า เป็นงานที่ต้องการเวลาและแรงงาน จากสมาชิกของคริสตจักร  เราไม่จำเป็นต้องรับใช้เต็มเวลา เพียงแต่มีใจทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่องานของพระเจ้า   การเกิดผลเป็นงานของพระเจ้า หน้าที่ของเราคือ ถวายเวลาและแรงงานเพื่อรับใช้

2.             ตัวอย่าง การเตรียมงานวันนี้ ถ้าไม่มีการถวายเวลาและแรงงานของสมาชิก แล้วใครจะทำ  ผู้รับใช้ ศิษยาภิบาลทำคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะออกมาแบบใด

3.             คริสตจักรต้องการคนงาน ร่วมกันรับใช้ตามของประทานฝ่ายวิญญาณ หมายความว่าให้เราใช้ความรู้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้นั้น มารับใช้พระเจ้าร่วมกัน

4.             ผลที่เกิดที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถของชาวประมงอย่างเปโตร เพราะตลอดคืนเขาไม่ได้ปลาสักตัว แต่เพราะเปโตรบอกว่า “แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์” คือการถวายแรงงานให้พระเจ้าแล้วพระองค์จะอวยพระพร

ดังนั้น จงถวายแรงงานของท่านรับใช้พระองค์ร่วมกันในคริสตจักรแล้วพระองค์จะรงประทานพระพรอีกมากมายแก่ท่าน

3. พระเจ้าต้องการให้เราถวายตัวของเราเพื่อพันธกิจของพระองค์

ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้น   ก็กราบลงที่พระชานุ ของพระเยซูทูลว่า   พระองค์เจ้าข้า   ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด   เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป” 9เพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้น ยากอบและยอห์นบุตรของเศเบดีผู้ร่วมงานกับซีโมน   ก็ประหลาดใจเหมือนกัน   พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า   “อย่ากลัวเลย

ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน” 11เมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้ว   เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง   ตามพระองค์ไป

1.             จุดสุดยอดของการถวายที่พระเยซูประสงค์ คือการถวายตัวรับใช้พระเจ้า  อาจไม่ใช่ทุกคนที่ถวายตัวรับใช้เต็มเวลา เป็นสล่า แต่บางคนถูกเรียกให้ทำเช่นนั้น

2.             ในคริสตจักรต้องการทีมงานที่จะรับใช้ด้วยกัน ในกิจการบทที่ 6 คริสตจักรได้แต่ตั้งคณะมัคนายก 7 คน เพื่อร่วมกันทำงานกับอัครทูต  เปาโลได้แต่ตั้งผู้ปกครอง มัคนายก หรือคณะกรรมการของคริสตจักร เพื่อช่วยกันปกครอง ดูแลคริสตจักรของพระเจ้า คนเหล่านั้นล้วนแต่ถวายตัวเองเข้ามาด้วยความยินดี เพราะรู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

3.             วันนี้คริสตจักรจะเติบโตหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีศิษยาภิบาลผู้รับใช้ที่ถูกส่งมาจากที่อื่น  แต่ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนที่จะถวายตัวรับใช้พระเจ้า สร้างผู้รับใช้ขึ้นมาจากคนในคริสตจักร และเพิ่มพูนจำนวนผู้รับใช้ในคริสตจักรให้มากขึ้น

4.             พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า   “อย่ากลัวเลย   ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน” 11เมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้ว   เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง   ตามพระองค์ไป

ดังนั้น ใคร่จะท้าทายท่านทั้งหายให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า อย่ารอให้คนนั้น คนนี้ แต่ต้องบอกว่า ข้าพเจ้าอยู่นี่ ข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้า

สรุปและการนำไปใช้

การถวายโมทนาขอบพระคุณสำหรับพืชผลทางการเกษตร เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยมาก  และการถาวยเพื่อการรับใช้ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์มากจากเรา และท้าทายเราทั้งหลาย

พี่น้องทั้งหลาย ไม่มีคำว่าสายสำหรับการรับใช้พระเจ้า วันนี้ พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ถวายอะไร อาชีพ, หรือแรงงาน,  หรือตัวของท่าน  เพื่อพันธกิจของพระเจ้า


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 08:39 น.)