gototopgototop
Get Adobe Flash player
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อายุของโลก จักรวาล กับความต่างในพระคัมภีร์ Administrator 5272
2 ในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาด้วยหรือไม่ ข้อพระธรรม ปฐมกาล 1.26-27 Administrator 1958
3 เครื่องมือวัดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” 1 โครินธ์ 13:10-11, ฟป 3:15-16 Administrator 4633
4 เป็นคุณแม่ (พ่อ) ที่น่าสรรเสริญ Administrator 1505
5 การนมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้ง ระหว่างเรากับพระเจ้า Administrator 1610
6 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 2067
7 เราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิต อพยพ 40:16-17,34-38 Administrator 3761
8 เทศกาลถวายพืชผลแรก ข้อพระธรรม อพย 23.16,19, 3422,26, Administrator 1531
9 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) พระธรรม อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 1440
10 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า พระธรรม อพยพ 20:18-21 Administrator 1642
11 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า พระธรรม อพยพ 19.1-6 Administrator 1764
12 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 1585
13 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) ข้อพระธรรม อพยพ 16-17 Administrator 1479
14 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 1679
15 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า พระธรรม อพยพ 15:13,17-18 Administrator 2569
16 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 1952
17 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อหัวเรื่อง: การนมัสการพระเจ้า พระธรรมเนียม 3.12, 4.23 Administrator 1341
18 จงประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ กาลาเทีย 2.:11 – 14 Administrator 3418
19 พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นผู้ใด กิจการ 17:22-31 Administrator 3812
20 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 5057
21 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 2977
22 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า อพยพ 20:18-21 Administrator 13678
23 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า อพยพ 19.1-6 Administrator 4820
24 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 3325
25 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) อพยพ 16-17 Administrator 3254
26 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 3704
27 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า อพยพ 15:13,17-18 Administrator 2971
28 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 2835
29 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อการนมัสการพระเจ้า อพยพ 3.12, 4.23 Administrator 2562
30 เทศนา เรื่อง ความรัก ของประทานที่ใหญ่ที่สุด Administrator 10800
31 หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร สดุดี 119:1-16 Administrator 4660
32 วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า Administrator 3823
33 หัวเรื่อง:สัตย์ซื่อจนวันตาย Administrator 5975
34 หัวเรื่อง : จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (2) Administrator 4656
35 หัวเรื่อง จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (1) Administrator 5294
36 คำเทศนา ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของพระเจ้า Administrator 10729
37 แก่นแท้แห่งคริสตศาสนา Administrator 4710
38 การถวายอย่างที่พระเยซูต้องการ照着主耶穌的需要來奉獻 Administrator 9210
39 ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า神的義者 Administrator 6255
40 เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง造就教會強而有力的工具 Administrator 9843
41 คำเทศนาเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน Administrator 17575