gototopgototop
Get Adobe Flash player
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อายุของโลก จักรวาล กับความต่างในพระคัมภีร์ Administrator 4700
2 ในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาด้วยหรือไม่ ข้อพระธรรม ปฐมกาล 1.26-27 Administrator 1758
3 เครื่องมือวัดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” 1 โครินธ์ 13:10-11, ฟป 3:15-16 Administrator 4256
4 เป็นคุณแม่ (พ่อ) ที่น่าสรรเสริญ Administrator 1355
5 การนมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้ง ระหว่างเรากับพระเจ้า Administrator 1463
6 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 1897
7 เราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิต อพยพ 40:16-17,34-38 Administrator 3451
8 เทศกาลถวายพืชผลแรก ข้อพระธรรม อพย 23.16,19, 3422,26, Administrator 1390
9 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) พระธรรม อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 1291
10 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า พระธรรม อพยพ 20:18-21 Administrator 1482
11 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า พระธรรม อพยพ 19.1-6 Administrator 1555
12 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 1321
13 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) ข้อพระธรรม อพยพ 16-17 Administrator 1323
14 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 1465
15 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า พระธรรม อพยพ 15:13,17-18 Administrator 2417
16 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 1777
17 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อหัวเรื่อง: การนมัสการพระเจ้า พระธรรมเนียม 3.12, 4.23 Administrator 1197
18 จงประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ กาลาเทีย 2.:11 – 14 Administrator 3255
19 พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นผู้ใด กิจการ 17:22-31 Administrator 3605
20 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 4869
21 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 2826
22 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า อพยพ 20:18-21 Administrator 11829
23 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า อพยพ 19.1-6 Administrator 4656
24 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 3185
25 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) อพยพ 16-17 Administrator 3117
26 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 3552
27 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า อพยพ 15:13,17-18 Administrator 2828
28 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 2687
29 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อการนมัสการพระเจ้า อพยพ 3.12, 4.23 Administrator 2424
30 เทศนา เรื่อง ความรัก ของประทานที่ใหญ่ที่สุด Administrator 10455
31 หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร สดุดี 119:1-16 Administrator 4514
32 วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า Administrator 3681
33 หัวเรื่อง:สัตย์ซื่อจนวันตาย Administrator 5262
34 หัวเรื่อง : จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (2) Administrator 4504
35 หัวเรื่อง จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (1) Administrator 5151
36 คำเทศนา ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของพระเจ้า Administrator 10326
37 แก่นแท้แห่งคริสตศาสนา Administrator 4558
38 การถวายอย่างที่พระเยซูต้องการ照着主耶穌的需要來奉獻 Administrator 8584
39 ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า神的義者 Administrator 5898
40 เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง造就教會強而有力的工具 Administrator 9089
41 คำเทศนาเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน Administrator 15251