gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

 

3. หลักคำสอนเรื่องความรอด  (3.3-8)

 

3.1 สภาพของชีวิตที่ไม่ได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์เจ้า (3)

“โง่เขลา ไม่เชื่อฟัง หลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยา ถูกชิงชังและเกลียดกัน”

๓:๓-๘ เปาโลสรุปว่าพระคริสต์ทรงทำอะไรบ้าง เพื่อช่วยเราให้รอด เราเปลี่ยนจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปสู่ชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงนำไม่ใช่ความบาปบางส่วนเท่านั้น แต่เป็นความบาปทั้งหมด ของเราที่ถูกชำระ เราได้ชีวิตนิรันดร์พร้อมกับสิ่งที่มีค่าทั้งหมด เราเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่อยู่ตลอดเวลา และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมิใช่เพราะเราสมควรได้รับ แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นของประทานแห่งพระคุณพระ เจ้า

3.2 แหล่งกำเนิดของความรอด           (4)

แต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้า   ผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด   ได้ปรากฏในโลกแล้ว  แหล่งกำเนิดความรอดของเราอยู่ที่พระเมตตาและความรักของพระเจ้า

χρηστοτης chrestotes  kindness  ; ความเมตตา ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี  ลูกา 6:35 แม้แต่คนอกตัญญูและคนชั่ว

Φιλανθρωπια  philanthropia   ความรัก ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่  ที่มีต่อมนุษย์ทั้งโลก  ยอห์น 3:16

เราก็ยังไม่ได้รับความรอด จนกว่า ผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด   ได้ปรากฏในโลกแล้ว  หมายถึงพระเยซูทรงเป็นพระเมตตาและความรักของพระเจ้า ทรงเข้ามาในโลกนี้ พระราชกิจของพระองค์ได้สำแดงความเมตตาและความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนทั้งดีและชั่ว

3.3 พื้นฐานแห่งความรอด

พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด   มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง   แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่   และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ελεον eleos  ความกรุณา, ความปราณี (5) ต่อคนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ โดยเฉพาะความรอดบาป

χαριτι charis  พระคุณ ; favour  ความช่วยเหลือ  ความปรารถนาดี, ความเอื้อเฟื้อ  ทรงแสวงหาผู้ที่สำนึกผิดและไม่สมควรได้รับความรอด

3.4 วิธีการแห่งความรอด (5)

พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด   มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง   แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่   และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่   โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 6พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์   โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด หมายความว่า พระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดเป็นของพระเจ้า ไม่ใช่ของมนุษย์

มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง หมายความว่า ไม่มีวิธีใดเลยที่มนุษย์จะช่วยตนเองให้รอดได้ ในทางตรงข้าม มนุษย์คือต้องการผู้ที่ช่วยให้ความรอด

พระองค์ทรงพระกรุณาชำระ หมายถึงพระเจ้าทรงสำแดงความรักเมตตาของพระองค์แก่เราเพื่อจะช่วยให้รอดโดยการชำระ  λουτρου   loutron  การล้างบาป   คำเดียวกับ บัพติศมา   แต่พิธีบัพติศมาไม่ได้ทำให้เรารอด  เรารับความรอดโดยความเชื่อและแสดงออกด้วยการรับบัพติศมา

ให้เรามีใจบังเกิดใหม่ παλιγγενεσιας   paliggenesia   หมายถึงการเกิดใหม่   การกลับสู่สภาพเดิม  หรือกลับสู่การทรงสร้างแต่เริ่มแรกนั้น

และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ ανακαινωσεως  Anakainosis    Renewing  การทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม  ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายถึงพระวิญญาณเป็นผู้ที่ทำให้มนุษย์เกิดการสำนึกผิด และกลับใจบังเกิดใหม่ โดยยอมรับว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ บทบาทของพระวิญญาณในการสร้างใหม่ ดู ยน 14  (สถิต   ผู้ช่วยและ ครูสอน)

โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์ทรงทำการไถ่บาปและช่วยให้รอดโดยความตายที่บนไม้กางเขา  และเป็นผู้ที่ทูลขอพระบิดาให้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้เชื่อ

3.5 เป้าหมายแห่งความรอด

เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์   และจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์ 8คำนี้เป็นคำจริง

เป้าหมายสองอย่างคือ ได้เป็นคนชอบธรรม  และรับชีวิตนิรันดร์     ความรอดหรือชีวิตนิรันดร์และการเป็นคนชอบธรรม เป็นผลสองอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  ทันทีที่กลับใจบังเกิดใหม่ เราได้รับความรอดและถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมทันที  แต่ทั้งสองอย่างก็จะถึงความสมบูรณ์เมื่อได้ได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์  ความหวังเป็นพลังให้เราก้าวเดินตามเป้าหมายนี้  คำว่าถูกนับให้เป็นผู้ชอบธรรม   หมายถึง ไม่มีความผิดบาป ทั้งๆ ที่ยังมี แต่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์

ทั้งสามพระองค์ของพระเจ้าในตรีเอกาพุาพ ล้วนมีส่วนทำให้เราได้รับความรอด โดยพื้นฐานการไถ่บาปของพระบุตร พระบิดาทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาชำระบาปของเราและทรงสร้างเราขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

คำนี้เป็นคำจริง แปลตรงตัวว่า "คำที่เชื่อถือได้'' เป็นวลีที่ปรากฏเฉพาะในจดหมายฝากถึงศิษยาภิบาลมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของสิ่งที่กล่าวถึง

3.6. หลักฐานแห่งความรอด

ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้   เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทำการดี เหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง

ไม้ได้หมายความว่าเราพยายามทำความดีเพื่อจะได้รับความรอด แต่หมายถึงผู้ที่ได้รับความรอดแล้วจะสำแดงชีวิตออกมาในการประพฤติที่ดี   เราไม่ได้เคร่งศาสนาเพื่อได้รับความรอด   แต่เรารับความรอดเราจึงเป็นคนเคร่งศาสนา  ฯลฯ

 

4. คำแนะนำส่วนตัวสุดท้าย (3.9-15)

เปาโลเตือนทิตัส เหมืจนกับที่เตือนทิโมธี มิให้ร่วมถกเถียงในความขัดแย้งอันโง่เขลา ๒: ๑๔) คำเตือนไม่ได้หมายความว่า เราไม่ควรศึกษาอภิปรายและตรวจสอบการตีความที่แตกต่างกันของพระคัมภีร์ ตอนที่เข้าใจยาก เปาโลเตือนเรามิให้โต้เถียงกันเรืองหยุมหยิม แต่มิได้ห้ามการถกเถียงกันอย่างจริงใจเพื่อนำไปสู่สติปัญญา เมื่อเกิดการโต้เถียงโงๆ ขึ้น ทางที่ดีที่สุดคือดึงเรื่องให้เข้าประเด็นเพื่อจะได้มีข้อสรุป หรือไงก็ขอตัวไม่ร่วมโต้แย้งด้วย

หากใครกำลังสร้างความแตกแยกทีอาจจะทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคริสตจักร ก็ต้องเตือนสติห้ามปราม การตักเตือนนี้มิใช่ปฏิบัติการอย่างรุนแรง แต่ควรเป็นการแก้ไขนิสัยชอบสร้างความแตกแยกและช่วยให้บุคคลผู้นั้นคืนสู่สามัคคีธรรมดังเดิม แต่คนที่ไม่ยอมรับการแก้ไขก็เท่ากับเลือกอยู่นอกสามัคคีธรรมอยู่แล้ว ดังที่เปาลกล่าว การกระทำของเขาพิพากษาตัวเขาเอง

4.1         ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไร้ประโยชน์

4.1.1                        แต่จงหลีกเสียจากปัญหาโฉดเขลาที่เถียงกัน   (คำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ)

4.1.2                        จากการลำดับวงศ์ตระกูลและการเถียง

4.1.3                        และการทะเลาะกันเรื่องธรรมบัญญัติ

เพราะว่าการอย่างนั้นไร้ประโยชน์และไม่เป็นเรื่องเป็นราว

4.2         ให้ตักเตือนอย่างมีหลักเกณฑ์

“ส่วนคนที่สร้างความแตกแยกนั้น จงเตือนแค่หนึ่งหรือสองครั้ง แล้วอย่าเกี่ยวข้องกับเขาอีก เพราะรู้แล้วว่าคนอย่างนั้นเป็นคนนอกลู่นอกทางและเป็นคนทำบาป เขาลงโทษตัวเขาเอง”

  • ตักเตือนส่วนตัว
  • ตักเตือนโดยมีพยานรู้เห็นสองสามปาก
  • ลงวินัย (มีหลายระดับ)

o   การงดการรับใช้ในระยะเวลาที่กำหนด

o   การงดการรับใช้และปลดจากตำแหน่งในคริสตจักร

o   งดการสามัคคีธรรม ตัดออกจากคริสตจักร

4.3         คำกำชับ

4.3.1                        ให้ไปหาเปาโลที่นิโคบุรี (12)

4.3.2                        ให้ช่วยส่งเสริมเสนาทและอปอลโลในการเดินทางรับใช้พระเจ้า (13)

4.3.3                        ให้กำชับทีมงานของเปาโลเรียนรู้ที่จำกระทำการดีด้วย (14)

กระทำการดี “การทำดีในแง่ของการทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต”

4.4         การทักทายจากเพื่อนร่วมงานของเปาโลถึงทิตัส (15ก)

4.5         คำอยพร      ขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด