gototopgototop
Get Adobe Flash player

 

บทที่ 3 คำกำชับให้ทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐ 2

 

 

1. คำกำชับให้ทนทุกข์เพื่อข่าวประเสริฐ 2

1.1 คำอุปมาที่ 1 ทหารที่ดีของพระคริสต์  (3-4)

1.1.1                        ทหารที่ดีย่อมไม่หวังความสดวกสบายหรือความปลอดภัย

1.1.2                        ทหารที่ดีต้องทุ่มเทใจให้กับการงานและหน้าที่

1.2 คำอุปมาที่ 2 นักกีฬา (5)

1.2.1                        การดำเนินชีวิตที่มีระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดในการฝึกซ้อม

1.2.2                        การแข่งขันอย่างถูกกติกา  (ถูกต้องตามกฎศีลธรรมของพระคัมภีร์)

1.3 คำอุปมาที่ 3 กสิกร (6)

1.3.1                        ต้องตรากตรำทำงาน  หมายถึงจะต้องเอาหยาดเหงือแรงงานเข้าแลก

1.3.2                        ผลิตผลที่ได้รับจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความตรากตรำทำงาน

1.3.2.1               การเก็บเกี่ยวผลผลิต  “ความบริสุทธิ์”

1.3.2.1.1      พระวิญญาณคือกสิกรเอกที่จะหวานความบริสุทธิ์ในชีวิตคริสเตียน

1.3.2.1.2      คริสเตียนต้องหวานการดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์

1.3.2.2               การเก็บเกี่ยวผลผลิต  “การนำคนมาเชื่อพระเยซู”

1.4 หนทางที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ (7)

1.4.1                        การยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์  (คำสอนของอัครทูต / นักเทศน์)

1.4.2                        การอ่านและศึกษารพะคัมภีร์อย่างเอาจริงเอาจังเป็นการส่วยตัวบวกกับการอธิษฐาน

1.5 การทนทุกข์เป็นเงื่อนไขแห่งพระพร (8-13)

1.5.1                        ประสบการณ์ของพระคริสต์ (8)

เปาโลได้ยกพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างเพื่อหนุนใจทิโมธีให้ยอมสู้ทนต่อความทุกข์ยากลำบากอันเนื่องมาจากข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับที่เปาโลได้สู้ทนเพราะบั้นปลายเขาจะได้รับสง่าราศีจากพระเจ้า

1.5.2                        ประสบการณ์ของเปาโล (9-10)

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่าง   เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้น   เพื่อเขาจะได้รับความรอด   ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์   พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์

1.5.3                        ประสบการณ์ของคริสเตียนทั่วไป (11-13)

อาจเป็นบทเพลงที่คริสตชนร้องกันในคริสตจักรยุคแรกเปาโลยกมาสนับสนุนความจริงที่ท่านกล่าวในข้อ 8-10  (ถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ภาษากรีกบ่งชี้ว่าการตายของเราในที่นี้หมายถึงการตายร่วมกับพระคริสต์ในอดีต (ดู รม.6:3-4,8)

1.6 คำอุปมาที่ 4 คนงานของพระเจ้า  (14-19)

1.6.1                        คนงานที่ได้รับการพิสูจน์และรับรองแล้ว

1.6.1.1               เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย

1.6.1.2               ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

1.6.2                        คนงานที่ไม่ผ่านการพิสูจน์และไม่มีการรับรอง

1.6.2.1               คำพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้าย

1.6.2.2               คนทั้งสองนั้นได้หลงจากความจริง

1.6.2.3               เขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนไขว้เขวไป

1.7 คำอุปมาที่ 5 ภาชนะ (20-22)

บ้างก็เพื่อ...สามัญ แปลตรงตัวว่า``บ้างก็เป็นสิ่งมีเกียรติ บ้างก็เป็นสิ่งไร้เกียรติ"   พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่า แปลตรงตัวว่า ``พ้นจากสิ่งเหล่านี้"คือสิ่งไร้เกียรติซึ่งเล็งถึงความผิดบาปต่างๆ รวมทั้งบรรดาคำสอนเท็จ

1.7.1                        ภาชนะที่มีค่าหมายถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความสัตย์ซื่อ

1.7.2                        ภาชนะที่ไม่สะอาดหมายถึงครูสอนเทียมเท็จ

1.7.3                        คำเตือน (22)

ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม   และจงใฝ่ในทางธรรม   ในความเชื่อ   ความรัก   และสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์

1.8 คำอุปมาที่ 6 ผู้รับใช้ของพระเจ้า  (23-26)

1.8.1                        อย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระ   ด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน

1.8.2                        ต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท

1.8.3                        ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน

1.8.4                        เป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทน

1.8.5                        ชี้แจงให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพ

1.8.5.1               ว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจ

1.8.5.2               และมาถึงซึ่งความจริง

1.8.5.3               และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน(   หรือ   โดยผู้รับใช้ของพระองค์ได้จับเขามาให้เป็นเชลยแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า)