gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
บทที่ 2 หลักคำสอนของอัครทูต
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
ทุกหน้า

 

บทนำ (1.1-2)

 

ผู้เขียน (1)

จาก เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเรา

 

ผู้รับ (2)

ถึง ทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสตเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด

ขณะที่เขียนหนังสือนี้ ทิโมธียังเป็นคนหนุ่ม  4:12,  2 ทธ 2:22, กจ 16:1 ,  อายุของเขาน่าจะประมาณ 30 – 35 แต่ก็ยังถือว่าเป็นคนหนุ่ม

บุคลิกของทิโมธี เป็นคนขี้อาย ต้องการการรับรอง การหนุนใจ  ก่อนหน้านี้เปาโลขอให้ชาว โครินธ์ต้อนรับเขา 1 โครินธ์ 16:10   2 ทิโมธี 1:7-8

สุขภาพร่างการที่ไม่ค่อยแข็งแรง  มักปวดกระเพาะบ่อยๆ  5:23

 


หลักคำสอนของอัครทูต (1.3-20)

 แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:23 น.)