gototopgototop
Get Adobe Flash player

วันที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 09.00 น. พระคริสตธรรมหลิงเหลียงได้จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 1/2018  นำนมัสการโดย ประธานนักศึกษา นายชวลิต   ปิ่นเงิน  เทศนาโดย ศจ.สมชาย   ภักดีไพโรจน์ หัวข้อ  แผนการของพระเจ้า มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 1. พระเจ้าทรงมีแผนการณ์แห่งความรอดตั้งแต่ก่อนจะทรงสร้างโลก

 

อฟ 1.3-5       2.พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเยซูครสิต์เพื่อให้แผนการณ์สำเร็จ   3. พระเจ้าทรงเรียกสาวกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อนำคนให้เข้าสู่แผนการณ์นี้  หลังจากนั้น ศจ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์  ได้แนะนำเรื่องราวต่างๆ ในการเรียน การอยู่ร่วมกัน และจิตกรรมที่จำทำในสัปดาห์นี้ ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกคนงานของพระองค์มารวมกันที่นี่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้แต่ละคนไปทำ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 15:05 น.)