gototopgototop
Get Adobe Flash player

ชื่อโครงการ :                   อาสาพัฒนาคริสตจักรที่ห่างไกล

ผู้รับผิดชอบโครงการ :    คณะนักศึกษาพระคริสตธรรมหลิงเหลียง      จำนวน   20  คน

ที่ปรึกษาโครงการ :         ศจ.เอนกชัย พรมสวัสดิ์ และคณะอาจารย์พระคริสตธรรมหลิงเหลียง

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากพระคริสตธรรมหลิงเหลียง มีนโยบายสนับสนุนนักศึกษาให้ฝึกฝนประสบการณ์การรับใช้โดยการออกทีมอาสาพัฒนาคริสตจักรที่อยู่ห่างไกลในช่วงปิดเทอมใหญ่ โดยครั้งนี้ ทางคณะนักศึกษาพระคริสตธรรมหลิงเหลียง ได้เลือกหมู่บ้านผาเดื่อ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องด้วยหมู่บ้านผาเดื่อเป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้ง (ส่วนใหญ่ไม่เป็นคริสเตียน) ที่อยู่ห่างไกลเมืองและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ถนนสัญจรเต็มไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งเด็กๆ ในหมู่บ้านก็ด้อยโอกาสในด้านการศึกษา และอาคารโบสถ์ก็อยู่ในสภาพที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก

ดังนั้นคณะนักศึกษาพระคริสตธรรมหลิงเหลียง เมื่อได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของหมู่บ้านผาเดื่อ

และสภาพของคริสตจักร จึงได้จัดทำโครงการ อาสาพัฒนาคริสตจักรที่อยู่ห่างไกล  โดยดำเนินกิจกรรม 2 อย่าง คือ                1. จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กในหมู่บ้าน

 

 

2. ปูพื้นกระเบื้องอาคารโบสถ์

วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การรับใช้และช่วยพัฒนาคริสตจักรที่อยู่ห่างไกล ซึ่งยังมีความต้องการในการสนับสนุนด้านต่างๆ และประกาศข่าวประเสริฐ

เป้าหมายโครงการ :

 1. เพื่อจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมในหมู่บ้านผาเดื่อ
 2. ประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้าน
 3. ปูพื้นกระเบื้องอาคารคริสตจักรบ้านผาเดื่อ
 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษา คริสตจักร และชาวบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ :

งานสำคัญ/กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน(งานสำคัญ)

-  จัดทำโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

-  ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำคริสตจักร

- จัดเตรียมและซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงาน

2 ครั้ง

ก.พ-มี.ค/2017

2.กิจกรรม

- จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก

- ปูพื้นกระเบื้องอาคารโบสถ์

- ปรับภูมิทัศน์คริสตจักร

- จัดนมัสการฟื้นฟูและประกาศ

28 – 29 / 03 / 2017 28 – 31 / 03 / 2017

1 / 04 / 2017

2 / 04 / 2017

สถานที่ดำเนินโครงการ :     หมู่บ้านผาเดื่อ / คริสตจักรผาเดื่อ  ต.แม่ลาว  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

ระยะเวลาดำเนินการ :                วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน  ค.ศ. 2017

งบประมาณโครงการ :                 งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด จำนวน 40,000 บาท

รายละเอียด/รายการ

ราคา

1. กระเบื้อง          63  ตารางเมตร

10,000   บาท

2.ปูนซีเมนต์           15 ลูก / ทรายหยาบ      4  คิว

3,300    บาท

4.อุปกรณ์ต่างๆ

1,000   บาท

5.อุปกรณ์จัดค่ายเด็ก/อาหารกลางวันเด็ก

5,000    บาท

7.อาหารคณะนักศึกษา

15,000   บาท

8.น้ำมันรถ

2,000   บาท

9.อื่นๆ

3,700   บาท

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. 1. พระคริสตธรรมหลิงเหลียง                                       10,000   บาท
 2. นักศึกษาพระคริสตธรรมหลิงเหลียง                               10,000   บาท
 3. คริสตจักร,หน่วยงาน,องค์กร,ส่วนบุคคล                          20,000   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. ประสบการณ์ในการรับใช้
 2. เด็กๆได้รับการเสริมสร้างมีพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
 3. คริสตจักรมีสถานนมัสการที่ดีขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 4. คริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในหมู่บ้าน
 5. มีคนมาเชื่อพระเจ้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ลงชื่อ                                    ที่ปรึกษาโครงการ                       ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ

(ศจ.เอนกชัย พรมสวัสดิ์)                                                         (ศจ.สมชาย ภัคดีไพโรจน์)

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ                                                    ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมหลิงเหลียง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 09:16 น.)