การประชุมกรรมการสถาบันพระคริสตธรรมสัมพันธ์  เพื่อวางแผนการจัดค่ายกีฬาสีสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2015 คณะกรรมการสถาบันพระคริสตธรรมสัมพันธ์ ได้ประชุมร่วมกับคณาจารย์เพื่อวางแผนการจัดค่ายกีฬาสีสัมพันธ์ณ พระคริสตธรรมหลิงเหลียง   โดยมีตัวแทนจากพระคริสตธรรมพะเยา 6 ท่าน พระคริสตธรรมหลิงเหลียง 4 ท่าน พระคริสตธรรมเบธเอล 7 ท่านพระคริสตธรรมสร้างสรรค์อาข่า 5 ท่าน   ซึ่งกำหนดการจัดค่ายในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2015 ณ พระคริสตธรรมสร้างสรรค์อาข่าและกำหนดนัดประชุมเพื่อติดตามงานอีกครั้งวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2015 ณ พระคริสตธรรมส้รางสรรค์อาข่า คลิกชมภาพ

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 06:30 น.)